ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Two Cows Cambodia

កោះពេជ្រ / អ៊ីអនម៉ល

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Restore One Cafe

តំបន់បឹងកេងកងខាងលិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

កាហ្វេ·កាហ្វេ

Cousin`s

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារ​បារាំង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Hagar Restaurant & Catering

តំបន់បឹងកេងកង 1

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

La Croisette

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Root & Burgers

តំបន់ទួលទំពូង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Metro Azura

​ទួលគោកតំបន់ខាងជើង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Mango Mango

កោះពេជ្រ / អ៊ីអនម៉ល

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

សាច់អាំង.BBQ.សាច់អាំង

Salsa Cabana Buena

តំបន់ជុំវិញផ្សារអូរឫស្សី

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Banh Mi & Bros

តំបន់បឹងកេងកងខាងលិច

តំបន់ទួលទំពូង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Cafe Le Point

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

កាហ្វេ·កាហ្វេ

Kanika Boat

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Backyard Cafe

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Doors

ខ័ណ្ឌដូនពេញ.តំបន់ជុំវិញវត្តភ្នំ

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

បារ

Cafe yejj

តំបន់បឹងកេងកង 1

កោះពេជ្រ / អ៊ីអនម៉ល

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Cowboy

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Bio.Lab

តំបន់វត្តបូ

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

កាហ្វេ·កាហ្វេ

Brick House Bar

តំបន់សុខសាន

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Butterflies

តំបន់វត្តបូ

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Garden Village

តំបន់សុខសាន

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Yellow Sub (The)

តំបន់ផ្សារចាស់

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

K-West

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

ស៊ូស៊ី·អាហារសមុទ្រ

Metro Hassakan

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Mikey`s Night Bar

តំបន់សុខសាន

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Noir Mart and Coffee

តំបន់សុខសាន

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Angkor Pic-Nic

តំបន់ផ្សារចាស់

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

សាច់អាំង.BBQ.សាច់អាំង

Asian Square Restaurant & Lounge

តំបន់វត្តបូ

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Bugs Cafe

តំបន់សុខសាន

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

សាច់អាំង.BBQ.សាច់អាំង

Burger Gourmand

តំបន់សុខសាន

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Muslim Family Kitchen

តំបន់សុខសាន

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

អាហារ​ប៊ូ​ហ្វេ

Siem Reap BrewPub

តំបន់បារាំងចាស់

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Café Indochine - Siem Reap

តំបន់ភូមិតាភុល

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Cafe Latino

តំបន់ផ្សារចាស់

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Crytal Angkor Restaurant

ផ្លូវទៅកាន់តំបន់អង្គរ

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Valentino`s Night Club and Bistro

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Seabird`s Place/ Riel Brewing and Distilling

តំបន់ទួលទំពូង

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Tonle Sap Bar (rooftop bar at Sokha Hotel)

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបអាហារជប៉ុន

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

ALCHEMY GastroPub

តំបន់ទួលទំពូង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

កាហ្វេ·កាហ្វេ

បារ

ROKKU

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

ម្ហូបអាហារជប៉ុន

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Comme a la Maison Delishop

តំបន់បឹងកេងកង 1

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Tacos Kokopelli

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារអ៊ីតាលី

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Goat Tree restaurant

តំបន់វត្តដំណាក់

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Dakota Steakhouse

តំបន់វត្តដំណាក់

អាហារអ៊ីតាលី

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Cocina Cartel

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

ម្ហូបកូរ៉េ

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Beatnik

តំបន់ផ្សារចាស់

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Le Moon

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Nelsons Restaurant & Bar

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

LIKER PUB

ខ័ណ្ឌដូនពេញ.តំបន់ជុំវិញវត្តភ្នំ

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

បារ

Tonle Mekong Restaurant

តំបន់ភូមិតាភុល

អាហារកម្ពុជា

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Tonle chaktomuk Restaurant

ផ្លូវទៅកាន់តំបន់អង្គរ

អាហារកម្ពុជា

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Special Papaya Restaurant III

តំបន់ទួលទំពូង

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Cafe Linda 123

តំបន់ទួលទំពូង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

កាហ្វេ·កាហ្វេ

Casablanca

តំបន់បឹងកេងកង 1

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Digby's Restaurant

តំបន់បឹងកេងកង 1

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Halal Restaurant

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Rustic Restaurant

ផ្សារកណ្តាល·ព្រះបរមរាជវាំង

អាហារអាស៊ី·អាហារជនជាតិភាគតិច

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Brazilian Cuisine - Kibom

​ទួលគោកតំបន់ខាងជើង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Yummy Pork Roll

ទួលគោកតំបន់ខាងត្បូង

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

The Steak Kitchen

​ទួលគោកតំបន់ខាងជើង

អាហារកម្ពុជា

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Onwa's Food

តំបន់ទួលទំពូង

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

TELL Restaurant & Beer Garden

ខ័ណ្ឌដូនពេញ.តំបន់ជុំវិញវត្តភ្នំ

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

Khmer Booloom Restaurant

តំបន់បឹងកេងកង 1

ម្ហូបប៉ែកអឺរ៉ុប

សាច់អាំង.BBQ.សាច់អាំង